Privacy statement

Privacyverklaring Accu-Service vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Accu-Service, met hoofdzetel te Bietstraat 57, 8800 Roeselare - België alsook elke eventuele met Accu-Service verbonden vennootschap conform artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? Accu-Service verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële klanten en potentiële werknemers. 2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? Accu-Service verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden: Aankoopbeheer Alle acties rond de relaties met leveranciers: - onderhandelingen - aankoop - klachten - boekhouding Voor dit doeleinde verzamelen wij: - Identificatiegegevens • Naam • Adres • Telefoonnummer • GSM • E-mail   Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in: - Wettelijke verplichting Bewaking Alle aspecten rond bewaking: - camerabewaking - toegangscontrole - opslag & backup beelden . Voor dit doeleinde verzamelen wij: - Identificatiegegevens • Naam • Telefoonnummer • GSM • E-mail - Beroep en betrekking • Titel en functiebeschrijving Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in: - Toestemming betrokkene Klantenbeheer Omvat alle acties omtrent klanten en prospecten: - marketing (incl. mailings) - prospectie - offertes opmaken - bestelbonnen - facturatie - dienst na verkoop Voor dit doeleinde verzamelen wij: - Identificatiegegevens • Naam • Adres • Telefoonnummer • GSM • E-mail - Financiële bijzonderheden • Bankrekeningnummers • Resterend te betalen saldo • Overzicht betalingen + duur • Verzekeringen: Uitgevoerde betalingen • Transacties: Betalingen en betalingswijzen • Transacties: Bedragen te betalen • Betaalde bedragen - Beroep en betrekking • Titel en functiebeschrijving Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in: - Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst Personeelsbeheer Alle aspecten rond personeelsbeleid: - sollicitaties - aanwerving - loonberekening - evaluatie & opleiding - verzekeringen - ontslagen Voor dit doeleinde verzamelen wij: - Identificatiegegevens • Naam • Telefoonnummer • GSM • E-mail - Beroep en betrekking • Titel en functiebeschrijving Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in: - Wettelijke verplichting 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden. Uw persoonsgegevens binnen Accu-Service Binnen Accu-Service springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. Accu-Service heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Accu-Service worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn. Uw persoonsgegevens buiten Accu-Service Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden: • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie • Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie... Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen: Dienstverleners die ons helpen bij: • Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties • Het beheer van onze servers Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken. Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Accu-Service heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.   4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? Accu-Service heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.   5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt. Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie. 6. Welke rechten heeft u? U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken: Het recht op toegang: U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Het recht op verbetering: U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen. Het recht op verwijdering en beperking: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Het recht van bezwaar: U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren. U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven. Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen. Recht om uw toestemming in te trekken:  U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming). Recht om klacht in te dienen: U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL Tel. 02/274.48.00 Fax. 02/274.48.35 contact@apd-gba.be Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot peter@accu-service.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen. 7. Over deze Privacyverklaring Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Accu-Service dan kan u hiervoor terecht via dominic@gdpronthego.com (verwerkingsverantwoordelijke) of via brief aan de verwerkingsverantwoordelijke - Accu-Service – Bietstraat 57, 8800 Roeselare - België. Datum: 18/02/2020 Gegenereerd via https://platform.gdpronthego.com op 18/02/2020